POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez PIOTROWSKI Kancelaria
Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski
(ul. Marszałka Focha 4, 85-070 Bydgoszcz).
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”), jest PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe
dor. pod. Przemysław Piotrowski (ul. Marszałka Focha 4, 85-070 Bydgoszcz).
Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa
danych osobowych i stanowi ona część ogólnych warunków korzystania ze strony
internetowej.


Kontakt z administratorem


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności,
mogą Państwo napisać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych nas adres
info@KancelariaPIOTROWSKI.pl (zaznaczając, że korespondencja ma być
skierowana do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
Pojęcie “Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą,
takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Prosimy
o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób
wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.
Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Data ostatnich
zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę
prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi
lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub
funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy
Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki
lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub
funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.


Kiedy zbieramy dane?


Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej,
dokonują Państwo następujących czynności:
a) Rejestrują się Państwo jako użytkownik na jednej lub wielu naszych stronach
internetowych;
b) Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych;
c) Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych biuletynów;
d) Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy,
zadając nam pytanie lub składając wniosek.
Zbieramy również automatycznie pewne informacje o odwiedzających nasze strony
internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej “Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.


Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?


Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, zawierają:
a) imię i nazwisko;
b) zdjęcie;
c) zawód lub zajęcie;
d) adres pocztowy;
e) numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);
f) adres poczty elektronicznej.
Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować
szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne
dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).


Co robimy z Państwa danymi osobowymi?


Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej,
wykorzystujemy je w następujących celach:
a) umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem
strony internetowej;
b) umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszych serwisach
oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;
c) przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej
korespondencji z Państwem;
d) dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych
wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;
e) śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań
statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony
internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi
osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;
f) zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści
o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych
stronach internetowych i serwisach. Może to obejmować informowanie
o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy
administracji państwowych Państwa pracodawca, dostawca dostępu
do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;
g) administrowanie stronami internetowymi oraz naszymi serwisami;


Udostępnianie Państwa danych osobowych


Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu,
są to m. In. dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną
potrzebną do aktywnego utrzymania strony internetowej, w szczególności
dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość
i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług
dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze
lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników strony internetowej.
Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba
że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie
na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się
na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane
przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane
osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych
serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu
zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania,
sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa
jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała,
pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych
praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych
osobowych.


Czy będziemy przekazywać Państwa dane za granicę?


Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim
w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się
z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą
mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym
odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku
przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń
związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie
umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych,
zatwierdzonych przez Komisję Europejską.


Zautomatyzowane przetwarzanie danych.


Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych
produktów on line mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże
nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać
stronę internetową oraz w uzasadnionych i koniecznych celach statutowych
oraz biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej,
podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane, wywiązywanie
się ze zobowiązań prawnych wynikających z aktów wewnętrznych samorządu
zawodowego doradców podatkowych. Nadto, aby zapobiegać nadużyciom
i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny
dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu
przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub,
jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku
konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia
sprawozdawczości finansowej i podatkowej).


Ciasteczka (Cookies)


Podczas przeglądania naszej strony internetowej może zachodzić konieczność
przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu
przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik
tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron
internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu
uzyskania raportów.
„Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe”
lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają
zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają
Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom
internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo
w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo
na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe
lub kliknęli pewne przyciski.
„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są
“ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne niż
właściciel strony, nazywane są “ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka
obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony
internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje
i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające
„ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego
użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu
tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.
„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym
przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”,
co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje
uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek”
mają charakter “ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również
po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe
do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę
i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu. „Ciasteczkami”
posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić
zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność
naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie
internetowej między innymi do celów analitycznych.
Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies


Przysługuje Państwu prawo do:


Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się
uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania
kopii swoich danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się
poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są
niekompletne.
Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych
przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła
jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie
z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia,
gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się
wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną
sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk
i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe,
chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich
przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika
lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może
domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych
poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym
do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie
jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się
otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać
uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu
administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Naszym celem jest ochrona danych osobowych Państwa jako użytkowników strony
internetowej. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić
Państwa dane osobowe, jednak pamiętajcie Państwo, że żaden system nigdy nie jest
całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak szyfrowanie, polityki
regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym
dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych w naszych
systemach informatycznych, takich jak m.in. strona internetowa.
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce „RODO” bądź na naszej stronie
internetowej: www.KancelariaPIOTROWSKI.pl