RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PIOTROWSKI
  Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław
  Piotrowski jest: PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro
  Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski (ul. Marszałka Focha 4, 85-070
  Bydgoszcz).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych w zakresie działania PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy
  Podatkowego, Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski, a także
  przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
  z PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe
  dor. pod. Przemysław Piotrowski w Bydgoszczy za pomocą adresu:
  info@KancelariaPIOTROWSKI.pl.
 3. Administrator danych osobowych – PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy
  Podatkowego, Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski – przetwarza
  Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a. zapewnienia obsługi w ramach odwiedzanych przez Panią/Pana stron, których
  administratorem jest PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego,
  Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski,
  b. udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane za pośrednictwem
  formularza kontaktowego;
  c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIOTROWSKI Kancelaria
  Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski;
  d. realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
  e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
  określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
  lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
  które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
  z PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe
  dor. pod. Przemysław Piotrowski przetwarzają dane osobowe dla których
  Administratorem jest PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego,
  Biuro Rachunkowe dor. pod. Przemysław Piotrowski.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
  Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
  danych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
  zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
  sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
  osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
  podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisów prawa;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
  w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
  dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
  ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
  dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
  roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
  danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
  Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
  następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
  której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
  spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
  stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
  której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
  zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Pani/Pana danych osobowych,
  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
  zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
  Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
  między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.