logo kancelaria piotrowski czarne

W Dzienniku Ustaw
z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadectwa pracy. Weszło ono w życie z dniem
następnym po dniu ogłoszenia (tj. 29 czerwca br.).


Na mocy nowelizacji, uległ
zmianie formularz świadectwa pracy, stanowiący załącznik do
rozporządzenia. Z treści formularza został usunięty
fragment, w którym dotychczas pracodawca wykazywał imiona
rodziców pracownika. Powyższa zmiana ma związek z nowelizacją
Kodeksu pracy, obowiązującą od 4 maja br., na mocy tzw. ustawy
wprowadzającej RODO. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie
świadectwa pracy zmieniła ponadto brzmienie fragmentu świadectwa
pracy zatytułowanego „Sposób wypełniania świadectwa pracy”.
Zmianie uległo zawarte w tym fragmencie pouczenie o sposobie
wypełnienia ust. 6 pkt 11 świadectwa.


Zgodnie z § 2
rozporządzenia nowelizującego, w przypadku świadectw pracy
sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia (tj.
do 28 czerwca br.), zawierających informację o imionach
rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy
o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego
pomocniczego wzoru świadectwa pracy, ale z pominięciem
informacji o imionach rodziców pracownika. Wniosek może złożyć
pracownik, osoba przez niego upoważniona, albo małżonek lub inna
osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób –
wniosek może złożyć inna osoba będąca spadkobiercą pracownika,
w razie jego śmierci w okresie od 4 maja do 28 czerwca
2019 r.


Omawiany wniosek należy
złożyć w terminie 30 dni od wejścia w życie
rozporządzenia. Pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo
pracy w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeżeli
z obiektywnych przyczyn dochowanie tego terminu nie jest
możliwe, pracodawca w terminie 7 dni od jego upływu przesyła
je pracownikowi albo innym osobom upoważnionym do złożenia wniosku
o wydanie nowego świadectwa (wymienionym wcześniej), bądź
doręcza je w inny sposób. Najpóźniej w dniu wydania
nowego świadectwa pracy pracodawca powinien usunąć z akt
osobowych pracownika poprzednie świadectwo i je zniszczyć.Źródło:
Więcej czytaj w serwisie www.gofin.pl,
dostęp 05.07.2019 r.

Menu