logo kancelaria piotrowski czarne

Na
podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość
zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24
miesięcy (a przedsiębiorca z min. 6-miesięcznym stażem – do 3
lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 6 roku życia
albo jeszcze dłużej – w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Jak rozlicza się wtedy VAT?
Jeśli
przedsiębiorca jest zmuszony do czasowego zaprzestania działalności
gospodarczej, a nie chce zamykać firmy, lecz zdecyduje się na jej
zawieszenie, musi złożyć odpowiedni wniosek do organu
ewidencyjnego albo Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby z powrotem
odwiesić działalność gospodarczą, też wystarczy złożyć
odpowiedni wniosek.
W
okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i
osiągać bieżących dochodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej. W tym czasie zaś:
ma
prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów;
ma
prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować
zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej;
ma
prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
ma
prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,
postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z
działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem
wykonywania działalności gospodarczej;
wykonuje
wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
ma
prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności
prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;
może
zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Okres
krótkiego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej nie
wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Od początku
2017 r., wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega
jednak podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Jeżeli taki
podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie
wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu VAT (np. sprzedaż
środka trwałego), to jest on obowiązany przed dniem:
zawieszenia
działalności gospodarczej albo
rozpoczęcia
wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej


zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W
przypadku złożenia takiego zawiadomienia, naczelnik urzędu
skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca
zarejestrowanie podatnika jak podatnika VAT na okres wskazany w
zawiadomieniu.
Z
dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podatnik
wykreślony z rejestru zostaje zarejestrowany – już bez
konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie –
jako podatnik VAT, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem
zawieszenia tej działalności.
Generalnie
zwolnieni z obowiązku składania deklaracji (np. VAT-7, VAT-7K) są
ci podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą zgodnie z
przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (za okresy
rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy). Zwolnienie z
obowiązku składania deklaracji nie zawsze i nie do wszystkich
podatników ma zastosowanie. Ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać
podatnicy:
dokonujący
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
dokonujący
importu usług lub nabywający towary, w zakresie których są
podatnikiem.

Zwolnienie
to nie ma też zastosowania do:
okresów
rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności
nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz
okresów
rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia
podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty
podatku naliczonego (ten ostatni przypadek dotyczy podmiotów
rozliczających się wg proporcji i zobowiązanych do korekty
odliczonego podatku naliczonego).

Jeżeli
więc jednak przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności
wykonuje czynności dozwolone wywołujące skutek zapłaty podatku
należnego (np. zbywa środki trwałe czy wyposażenie), to jest
zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług oraz
złożenia deklaracji VAT. Obowiązek złożenia deklaracji wystąpi
także wówczas, gdy podatnik zobowiązany będzie do skorygowania
odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
Zawieszenie
działalności gospodarczej nie oznacza, że podatnik nie może
składać deklaracji podatkowych. Jeżeli w czasie zawieszenia
działalności ponosi stałe wydatki związane z tą działalnością
(np. opłaty za telefon, czynsz najmu lokalu, czy też spłaty rat
leasingowych samochodu) i chce odliczać VAT naliczony przy tych
wydatkach, to deklaracje składać powinien.
W
przypadku gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę
VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania
działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć
deklarację podatkową. Odliczenie VAT jest możliwe, jeżeli
faktura, która dotarła w okresie zawieszenia działalności,
dotyczy umowy zawartej z kontrahentem przed zawieszeniem. Poza tym,
ponieważ elementem uprawniającym podatnika do odliczenia podatku od
towarów i usług jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami
podatkowymi, konieczne jest, aby działalność została wznowiona.

Źródło:
Doradca Podatkowy nr 04/2017

Menu