logo kancelaria piotrowski czarne

Wynagrodzenie
chorobowe, a po 33 dniach choroby zasiłek chorobowy pracowników
młodocianych wypłaca się na takich samych zasadach, jak
pozostałych pracowników. Z tą różnicą, że nie podlega ono
podwyższeniu do wynagrodzenia minimalnego, tak jak ma to miejsce w
przypadku innych ubezpieczonych, a kwotą, którą należy wziąć do
obliczeń, jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy
pracownika młodocianego. Minimalne wynagrodzenie, które pracodawca
jest zobowiązany wypłacić, zmienia się co kwartał, więc co
kwartał należy przeliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego.
Zobacz, na jakich zasadach przyznawane jest wynagrodzenie oraz
zasiłek chorobowy pracownika młodocianego!Zatrudnienie
pracownika młodocianegoPracownikiem
młodocianym jest osoba, która ukończyła 16, a nie ukończyła 18
lat. Musi ona także posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
otrzymać zaświadczenie od lekarza, że praca nie zagraża jej
zdrowiu.Młodocianego
można zatrudnić w dwóch przypadkach:
w celu przygotowania zawodowego
do prac lekkich.Przygotowanie
zawodowe może mieć formę:
nauki zawodu


przyuczenia do wykonywania określonej pracy
rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Nauka zawodu polega
na praktyce odbywającej się u pracodawcy oraz teoretycznym
przygotowaniu, które odbywa się w szkole lub na kursach zawodowych.
Z pracownikiem podpisywana jest umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Nauka zawodu może trwać maksymalnie 36 miesięcy.Przyuczenie
do zawodu ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do
wykonywania pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może
dotyczyć tylko wybranych prac sklasyfikowanych w przepisach
dotyczących szkolnictwa zawodowego. Przyuczenie może trwać od 3 do
6 miesięcy i kończy się egzaminem sprawdzającym.Rzemieślnicze
przygotowanie zawodowe natomiast polega na zatrudnieniu pracownika
młodocianego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w zawodach
nieujętych w klasyfikacji dotyczących szkolnictwa zawodowego.Młodocianych
może zatrudniać pracodawca, który posiada kwalifikacje instruktora
praktycznej nauki zawodu, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244,
poz. 1626).Umowa
w celu przygotowania zawodowego zawierana z pracownikiem młodocianym
ma wszystkie cechy umowy na czas nieokreślony. Nie można zawierać
z młodocianym umów na czas próbny czy określony. Umowę zawiera
się z młodocianym oraz z jego opiekunem prawnym, zwykle rodzicem.Jak
długo może pracować pracownik młodociany?
Jeżeli nie ma skończonych 16 lat, może pracować maksymalnie 6
godzin na dobę.
Po ukończeniu 16 lat może pracować do 8 godzin na dobę.
Do czasu pracy wlicza się czas nauki w wymiarze zgodnym z planem
lekcji, niezależnie od tego, czy zajęcia te odbywają się w
godzinach pracy.
Nie wolno zatrudniać młodocianych w godzinach nadliczbowych ani w
porze nocnej, która obejmuje godziny między 22.00 a 6.00, a dla
tych, którzy nie ukończyli 16. roku życia, pora nocna obejmuje
okres między 20.00 a 6.00.
Należy zapewnić młodocianemu przerwę w pracy, która powinna
trwać co najmniej 14 godzin na dobę, a w tygodniu młodociany musi
mieć zapewnione co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku
obejmującego niedzielę.


Jaką
kwotę należy wypłacić młodocianemu?Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z
2014 r., poz. 232) wynagrodzenie młodocianego oblicza się, biorąc
pod uwagę przeciętne, miesięczne wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale, które ogłasza Prezes GUS w
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.Wynosi
ono :● w
pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,● w
drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,● w
trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.Możliwe
jest oczywiście wprowadzenie w umowie o pracę zawartej z
młodocianym bardziej korzystnych warunków umowy o pracę, np.
wyższego wynagrodzenia czy dodatkowych świadczeń związanych z
pracą.Ile
dni urlopu należy udzielić pracownikowi młodocianemu?
12 dni roboczych po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej
pracy
26 dni roboczych po roku pracy.Młodocianemu
należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.Ważne!


W
roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma on prawo
do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu zyskał
przed ukończeniem 18 lat.Oprócz
umowy o przygotowanie zawodowe, młodocianego można zatrudnić na
podstawie umowy o pracę przy pracach lekkich. Wykaz prac, których
nie można zlecić pracownikowi młodocianemu, reguluje
rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 2047 z
późn. zm.).Prace
lekkie to takie prace, które nie powodują zagrożenia dla życia,
zdrowia i rozwoju psychofizycznego pracownika młodocianego. W gestii
pracodawcy jest określenie wykazu prac lekkich, po uzyskaniu zgody
lekarza medycyny pracy, a także po uzyskaniu zatwierdzenia tych prac
przez PIP. Z wykazem prac lekkich należy zapoznać pracownika
młodocianego przed rozpoczęciem pracy. Przykładowo jest to
zbieranie owoców, pomocnicze prace biurowe, prace porządkowe.Zasiłek
chorobowy pracownika młodocianego – jak należy postąpić w razie
choroby pracownika niepełnoletniego?Pracownik
młodociany ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby płaconego
przez pracodawcę w okresie pierwszych 33 dni oraz do zasiłku
chorobowego płaconego przez ZUS. Stosuje się tutaj przepisy ustawy
o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,
dokładnie takie same jak w przypadku osób pełnoletnich. Młodociany
nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby po 30-dniowym okresie
wyczekiwania, z wyjątkiem sytuacji gdy niezdolność do pracy
została spowodowana wypadkiem przy pracy lub gdy pomiędzy
zakończeniem nauki w gimnazjum a podjęciem pracy nie minęło
więcej niż 90 dni (art. 4 ust. 3 ustawy).Prawo
do wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego
przysługuje za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy. Ma
to znaczenie w sytuacji, gdy pracownik młodociany pracuje przez dwa
dni w tygodniu, a zwolnienie otrzyma na pięć dni, wtedy
wynagrodzenie chorobowe powinien otrzymać za pięć dni.Podstawą
wynagrodzenia chorobowego jest wynagrodzenie wypłacone pracownikowi
młodocianemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, a w
razie krótszego okresu zatrudnienia, wynagrodzenie za ten okres.
Wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy pracownika młodocianego
wypłaca się w wysokości 80% podstawy wymiaru.Ważne!


Podstawa
wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego nie
podlega podwyższeniu do kwoty wynagrodzenia minimalnego (art. 45
ustawy zasiłkowej).Wynagrodzenie
chorobowe za trzy dni choroby pracownika młodocianego, który
zachorował w pierwszym miesiącu pracy, przedstawia się
następująco:271 zł x 13,71% (kwota
składek finansowanych przez pracownika = 37,15)271 – 37,15 = 233,85233,85 / 30 = 7,807,80 x 3 dni x 80 % =
18,72


Źródło: Więcej czytaj
w serwisie www.poradnikprzedsiebiorcy.pl,
dostęp 28.11.20108 r.

Menu