logo kancelaria piotrowski czarne

Osoba
nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce dokonać
zmian danych zgłoszonych w urzędzie skarbowym dotyczących adresu
zamieszkania, danych kontaktowych czy numeru rachunku bankowego, musi
dokonać ich aktualizacji poprzez formularz ZAP-3 (dawniej oznaczony
NIP-3). Wyjaśniamy, w jaki sposób zgłosić te zmiany w urzędzie!Na
jakim formularzu dokonać zgłoszenia zmian?Do
2012 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności, objęte
rejestrem PESEL lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT,
obowiązywał formularz NIP-3, na którym dokonywane było zgłoszenie
lub zmiana danych. W jego miejsce pojawił się formularz ZAP-3,
który został uproszczony w porównaniu z NIP-3, dzięki
ograniczeniu zakresu danych koniecznych do podania przez podatnika do
niezbędnego minimum identyfikacyjnego.Jakie
dane można zgłosić lub zaktualizować poprzez ZAP-3 (dawne NIP-3)?Formularz
ZAP-3 jest składany przez podatnika w celu zgłoszenia:
aktualnego adresu zamieszkania,
danych kontaktowych, takich jak e-mail lub telefon, które
dobrowolnie można zgłosić,
informacji dotyczących rachunku osobistego przeznaczonego do zwrotu
podatku lub nadpłat.Należy
pamiętać, że ZAP-3 jest odrębnym formularzem, który nie jest
składany łącznie z inną deklaracją jako załącznik.Formularz
ZAP-3 nie dotyczy osób prowadzących własną działalność
gospodarczą, gdyż zgłoszenie lub aktualizację danych adresowych,
kontaktowych bądź dotyczących rachunku bankowego składają one na
formularzu CEIDG-1. Posiadając profil zaufany, przedsiębiorca może
druk ten wypełnić i złożyć online.Kogo
dotyczy formularz ZAP-3?Zgłoszenia
lub zmiany danych poprzez ZAP-3 może dokonać osoba fizyczna, która
spełnia łącznie poniższa warunki:
posiada numer PESEL,
nie prowadzi działalności gospodarczej,
nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług
(VAT),
nie jest płatnikiem podatków,
nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne.Wypełnienie
krok po kroku formularza ZAP-3 wyjaśniamy w osobnym artykule: ZAP-3,
czyli jak zgłosić i aktualizować dane podatnika?W
jaki sposób i w jakim terminie złożyć ZAP-3?

Druk
należy złożyć do własnego urzędu skarbowego, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania podatnika. Można go złożyć
osobiście, wysłać pocztą listem poleconym lub elektronicznie,
przy czym złożenie ZAP-3 za pośrednictwem internetu jest możliwe
tylko, gdy podatnik posiada własny podpis kwalifikowany.Przepisy
nie określają terminu zgłoszenia lub aktualizacji danych podatnika
na formularzu ZAP-3. W praktyce należy tego dokonać w momencie, gdy
podatnik chce określić lub zmienić dane zgłoszone w urzędzie
skarbowym. Najczęściej ma to miejsce, gdy podatnik chce zgłosić
albo zmienić numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku z
deklaracji rocznej. Wówczas należy pamiętać, żeby dokonać tego
odpowiednio wcześniej, aby faktycznie zwrot nadpłaty podatku urząd
skarbowy przelał na nowy rachunek bankowy podatnika.

Źródło:
Więcej czytaj w serwisie www.poradnikprzedsiebiorcy.pl,
dostęp 08.08.2019 r.

Menu