logo kancelaria piotrowski czarne

W
firmach gdzie stosowane są kasy rejestrujące zaliczkę na poczet
przyszłej sprzedaży należy zaewidencjonować za pomocą urządzenia
a klientowi powinien być wydany paragon. Obowiązek ten wynika z
przepisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca
2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) – dalej
rozporządzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, że otrzymanie
przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności
(zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.


Stosownie
do treści § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy
prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon
fiskalny. Osoba fizyczna wpłacają zaliczkę na poczet przyszłego
zakupu towarów czy usług powinna otrzymać więc paragon
potwierdzający fakt wpłaty.


Zaliczka
nie jest przychodem


W
publikacji:
Prawo
podatkowe przedsiębiorców
,
pod red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, 2017 czytamy:
warto
zwrócić szczególną uwagę na sposób traktowania na gruncie
podatków dochodowych zaliczek i przedpłat. Zaliczki i przedpłaty
są kategorią wyłączoną z przychodu podatkowego. Jedynie
powstanie przychodu należnego rodzi skutki podatkowe, natomiast
wpłacone przed jego powstaniem zaliczki i przedpłaty są neutralne
podatkowo. Podatnicy mogą jednak wybrać opcję ich opodatkowania w
momencie zarejestrowania w kasie fiskalnej.


Autor
publikacji słusznie podkreśla, iż otrzymanie zaliczki na gruncie
podatku dochodowego od osób fizycznych jest neutralne podatkowo.
Wynika to z uregulowań art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) – dalej ustawa o PIT. Przepis ten
stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza
się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw
towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach
sprawozdawczych. Mowa tu o zaliczce, zadatku, przedpłacie.
Uregulowanie to dotyczy tak podatników rozliczających się na
zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, jak i też podatników
opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


W
interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z
20 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.74.2017.1.WM organ podatkowy
zwraca uwagę:


(…)
nie zawsze wcześniejsze otrzymanie należności (przed ostatecznym
wykonaniem usługi) oznacza zaliczkę lub przedpłatę, która nie
powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności
gospodarczej. O kwalifikacji otrzymanej zapłaty, jako przychodu lub
jako przedpłaty (zaliczki) decyduje charakter tej zapłaty.
Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter
definitywny. Fakt, że dana wpłata stanowi zaliczkę (przedpłatę)
na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym
okresie sprawozdawczym, musi, zatem wynikać z postanowień zawartej
umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji.


Stąd
też istotne jest, aby z treści paragonu wynikało, że
zaewidencjonowana została zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży.


Z
uwagi na fakt, iż otrzymana zaliczka, zadatek, przedpłata nie
stanowią przychodu podatkowego podatnik powinien zwrócić
szczególną uwagę na ewidencjonowanie sprzedaży w prowadzonej
dokumentacji rachunkowej. Zarówno, bowiem w podatkowej księdze
przychodów i rozchodów, jak i w ewidencji przychodów – przychód
może być ewidencjonowany na podstawie raportów dobowych lub
miesięcznych.


Stanowią
o tym odpowiednio przepisy:


 • §
  3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r.
  w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków
  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jedn.:
  Dz. U. z 2014 r. poz. 701)

 • §
  20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003
  r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 728)


Zapisy
w ewidencji przychodów


Zapisy
w ewidencji przychodów dokonywane są na podstawie danych
wynikających z raportów dobowych lub miesięcznych skorygowanych o
kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu
dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów,
wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte
poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Skoro
przedpłata ujęta jest we wskazanych raportach oznacza to
konieczność jej wyksięgowania/ skorygowania, bowiem nie stanowi
ona przychodu do opodatkowania.i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów


Uregulowania
wynikające z rozporządzenia stanowią, iż podatnicy dokonują
zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów
dobowych bądź raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające
wpływ na wysokość przychodu.


Zgodnie
§ 20 ust. 5 rozporządzenia korygowania danych wynikających z
raportów dobowych lub raportów miesięcznych dokonuje się na
podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które nie podlegają ujęciu
w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu
dobowego lub miesięcznego.


Konsultanci
Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśniają: 
zarówno
w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
jak i ewidencji przychodów, zaliczka na poczet usługi, która
będzie wykonana w przyszłości nie jest przychodem podatkowym.
Zatem należy zaksięgować kwotę przychodu (po pomniejszeniu o
zaliczki).
W
praktyce oznacza to konieczność obliczenia i opisania na odwrocie
paragonu, jaka jest faktyczna wartość przychodu do zaksięgowania.


Zaliczka
może być przychodem


Sposobem
na uniknięcie czasochłonnych obliczeń może być zastosowanie art.
14 ust. 1j ustawy o PIT. Przepis ten pozwala podatnikom na
księgowanie w przychody podatkowe pobranych zaliczek, które zostały
zarejestrowane za pomocą kasy fiskalnej. Zgodnie z cytowaną
podstawą prawną za datę powstania przychodu uznaje się w takim
przypadku dzień pobrania wpłaty, ale pod warunkiem, że podatnicy w
terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników
rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy
rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy
zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania
przychodu. Taki wybór ustalania daty powstania przychodu dotyczy
również lat następnych, chyba, że podatnik w terminie do dnia 20
stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w
którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu,
zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze
stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.


Zasadę
tę stosuje się odpowiednio do podatników opodatkowanych podatkiem
zryczałtowanym.
Źródło:
www.podatki.biz, dostęp
25.09.2017 r.

Menu