logo kancelaria piotrowski czarne

W sytuacji gdy tylko jeden ze współwłaścicieli spełnia warunki do zwolnienia z podatku od nieruchomości, to od wysokości podatku naliczonego od całej nieruchomości należy odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej (wykorzystywanej przez podmiot zwolniony i odpowiadający zwolnieniu przedmiotowemu – tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 322/14.  


Spółka chciała się dowiedzieć, czy jako współwłaściciel nieruchomości ma płacić podatek od nieruchomości za drugiego współwłaściciela. Oceniła, że nie ma takiego obowiązku. 


Prezydent miasta w wydanej interpretacji indywidualnej uznał, że spółka nie ma racji. Wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


Sąd w omawianej sprawie orzekł, że stanowisko organu było błędne. 

Jak wskazał bowiem NSA, to, że nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, nie oznacza, że organ może wymierzyć podatek od nieruchomości, nie biorąc pod uwagę okoliczności, że jej część powinna zostać zwolniona z opodatkowania.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 07/07/2014

Menu