logo kancelaria piotrowski czarne

Od
dnia 9 czerwca 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra
Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. Z 2018 r.
poz. 1106).


Rozporządzenie
to zawiera regulacje pozwalające podatnikom na dołączenie
zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług
(druk VAT-R) oraz jego aktualizacji za pośrednictwem Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Zgłoszenie
rejestracyjne VAT-R oraz aktualizacja zgłoszenia
w
zakresie podatku VAT – jako część wniosku o wpis do CEIDG –
mogą być dokonane za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.


Rozwiązanie
zaproponowane przez Ministerstwo Finansów jest korzystne dla
podatników, ze względu na fakt, iż wcześniej dokonanie zgłoszenia
rejestracyjnego VAT-R czy aktualizacji w formie elektronicznej
możliwe było tylko w sytuacji, gdy podatnik posiadał podpis
kwalifikowany. W przeciwnym wypadku podatnicy musieli złożyć
zgłoszenia w formie papierowe.


Omawiana
zmiana jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 6 ust. 4 pkt 2
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. Z 2018
r. poz. 647). Przepis ten wskazuje, że do wniosku CEIDG
przedsiębiorca może dołączyć
zgłoszenie,
o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.


Rozporządzenie
weszło w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. Jak
wyjaśniło Ministerstwo Finansów, wejście w życie rozporządzenia
z dniem następującym po dniu ogłoszenia było uzasadnione potrzebą
jak najszybszego zapewnienia przedsiębiorcom możliwości skorzystania
z przysługującego im prawa dołączenia zgłoszenia VAT-R do
wniosku o wpis do CEIDG.
Źródło:
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) zdnia 21 czerwca 2018 r. str. 1, dostęp
22.06.2018 r.

Menu