logo kancelaria piotrowski czarne

Wiele
zmian do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
(Dz.U.poz.2175).

Większy
zakres ulgi rehabilitacyjnej
Nowelizacja
rozszerzyła krąg osób, które będą mogły odliczać wydatki na
utrzymanie psa asystującego
(wcześniej tylko osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I
lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa) – kwota odliczenia do
wysokości 2.280 zł (art.26 ust.7a pkt 8 ustawy o PIT).

Poszerzono
także zakres stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z
koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (wcześniej
osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub
podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do
I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16 roku życia, posiadające samochód osobowy
(stanowiący ich własność lub współwłasność) – kwota
odliczenia wydatków na przejazdem na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości 2.280 zł (art.26 ust.7a pkt
14 ustawy o PIT).

Podwyższono
do 10.080 zł dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu
podatnika, uprawniający tego
podatnika do odliczenia od sojego dochodu wydatków ponoszonych na
cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej (art.26 ust.7e ustawy o
PIT).

Zmiany
te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.,
a więc będzie można skorzystać z nich już w rozliczeniu za 2017
r.

Jakie
wydatki można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tylko
niektóre wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z
ułatwieniem wykonywanie czynności życiowych dotyczących osoby
niepełnosprawnej uprawniają do skorzystania z ulgi
rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki
poniesione przez osobę niepełnosprawne lub podatnika mającego na
utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o
podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych1.
Wydatki te można podzielić na:

Wydatki
nielimitowane (odliczeniu od dochodu do opodatkowania podlegają całe
wydatkowane kwoty), należą do nich wydatki poniesione na:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków
mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i
narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz
ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzęty
gospodarstwa domowego,

zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
stosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz
odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą
niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

opłacanie tłumacza języka migowego,

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które
ukończyły 25. rok życia,

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne:

osoby niepełnosprawnej – karetką transportu
sanitarnego,

osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy
inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawne do lat 16, również
innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego
związane z pobytem:

na turnusie rehabilitacyjnym,

w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach
rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i
pielęgnacyjno-opiekuńczych,

na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie
ukończyły 25. roku życia.

Wydatki
limitowane (kwotę przysługującego odliczenia od dochodu oblicza
się z uwzględnieniem „górnego” lub też „dolnego” limitu
kwotowego), należą do nich wydatki poniesione na:
opłacenie
przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w
roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
utrzymanie
psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
tzn. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w
szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej
oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej
ruchowo, który ułatwi osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2.280
zł,
używanie
samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę
niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie
ukończyło 16 roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2.280 zl,
leki,
jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna
powinna stosować określone leki stałe lub czasowo – odliczeniu
podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwota 100 zł.
Powyższa
lista wydatków (nielimitowanych i limitowanych) ma charakter
zamknięty, tzn.
odliczeniu podlegają tylko te wydatki,
które
zostały wymienione w tabeli. Nie można zatem odliczyć wydatków
związanych np. z dojazdem własnym samochodem na badania lekarskie
czy opłaceniem wizyty lekarskiej.

Odliczeniu
nie podlegają też wydatki (chociażby wymienione w katalogu), które
w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Źródło:
Gazeta Podatkowa nr 02/2018 (luty 2018), s. 6-7, dostęp 23.02.2018
r.

1Zob.
art. 26 ust. 7A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Menu