logo kancelaria piotrowski czarne

Sejm RP za posiedzeniu
31 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewiduje
ona wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem
jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności
o charakterze administracyjnym.
Ustawa o zmianie
niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
wprowadza zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Dotyczą
one:
dostosowania
przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a, ust. 2,
art. 3 ust. 1 pkt 6, ust. 1a pkt 2a i 4,
ust. 1c pkt 2 i art. 53 ust. 2aa ustawy
o rachunkowości do zmiany tytułu ustawy wprowadzającej
zarząd sukcesyjny – z „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej” na „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”,
uzupełnienia
brzmienia art. 45 ust. 1f oraz art. 63c ust. 2a
ustawy o rachunkowości w sposób pozwalający podmiotom
zobowiązanym na podpisywanie sprawozdań finansowych „podpisem
osobistym”; zasadnym jest bowiem, aby podmioty składające
sprawozdania mogły się posługiwać szerszym niż obecnie zbiorem
podpisów elektronicznych; w związku z powyższym,
zaproponowana zmiana pozwoli w przyszłości każdemu
obywatelowi na podpisanie sprawozdania finansowego, bez
konieczności podejmowania dodatkowych czynności w celu
nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub posłużenia się
podpisem zaufanym; ponadto skorygowano brzmienie ww. przepisów,
poprzez zastąpienie wyrazów „podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP” wyrazami „podpisem zaufanym”.

Ustawa ma wejść
w życie 1 stycznia 2020 r., z pewnymi wyjątkami.

Źródło:
Więcej czytaj w serwisie www.sgk.gofin.pl,
dostęp 02.08.2019 r.

Menu