logo kancelaria piotrowski czarne

Rok
2017 przynosi ważne zmiany w zakresie przepisów dotyczących
rejestracji podatników VAT.

Podkreślić
należy, że najdotkliwszą instytucją związaną z całokształtem
przepisów traktujących o rejestracji VAT jest wykreślenie
z
rejestru VAT i VAT UE. Nowe przepisy przewidują, zaś nowe
okoliczności, kiedy będzie możliwe wykreślenie z
urzędu podatnika
z rejestru VAT oraz wprowadzają krótszy,
bo 3,
a nie 6 miesięczny
termin,
po którym możliwe jest wykreślenie z rejestru podatników VAT UE.

Zatem,
naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru
jako podatnika VAT bez
konieczności zawiadamiania o
tym podatnika, jeżeli:

podatnik
nie
istnieje lub

mimo
podjętych udokumentowanych prób nie
ma możliwości skontaktowania się z
podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

dane
podane
w zgłoszeniu
rejestracyjnym okażą
się niezgodne
z prawdą,
lub

podatnik
albo jego pełnomocnik nie
stawia się na
wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Jednocześnie
wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także
podatnik, który:

zawiesił
wykonywanie działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej na okres co
najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

będąc
obowiązanym do złożenia deklaracji, nie
złożył stosownych deklaracji za
6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

składał
przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o
których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie
wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług
z
kwotami podatku do odliczenia,
lub

wystawiał
faktury
lub faktury korygujące,
dokumentujące czynności,
które nie zostały dokonane,
lub

prowadząc
działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy
do tego, aby przypuszczać, że dostawcy
lub nabywcy biorący
udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru
lub usługi uczestniczą w
nierzetelnym
rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Ustawodawca
przewidział także szereg uregulowań
szczegółowych,
które będą stosowane do konkretnych przesłanek warunkujących
wykreślenie podatnika z rejestru VAT. Tak więc, jeżeli w okresie
zawieszenia działalności gospodarczej podatnik będzie wykonywał
czynności opodatkowane jest
on obowiązany przed dniem:

zawieszenia
działalności gospodarczej albo

rozpoczęcia
wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej

zawiadomić
o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w
którym będzie wykonywał te czynności. Jednocześnie w przypadku
złożenia zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla
podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako
podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

Warto
podkreślić także, że nie
będzie możliwe wykreślenie z
rejestru jako podatnika VAT z urzędu jeżeli:

w
wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu
skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność
gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje,

niewykazanie
sprzedaży lub nabycia towarów lub
usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z
wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności
gospodarczej,

wystawienie
faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub
nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Podkreślić
jednocześnie warto, iż podatnik, który zawiesił wykonywanie
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia
rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia
wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki
posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Z
kolei naczelnik urzędu skarbowego przywraca
zarejestrowanie
podatnika:

będącego
obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust.
1, 2 lub 3, który nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych
miesięcy lub 2 kolejne kwartały jako podatnika VAT czynnego bez
konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli
podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność
gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo
takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje,

który
wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące
czynności, które nie zostały dokonane, bez konieczności
składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT ze
statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli
podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a
wystawienie faktury lub faktury korygującej dokumentującej
czynności, które nie zostały dokonane było wynikiem pomyłki lub
nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Nowelizacja
przepisów reguluje także szybszy, bo 3 miesięczny termin na
wykreślenie z rejestru podatników VAT UE. W przypadku więc, gdy
podatnik złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w
których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług
z
kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli
z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadomi go
o wykreśleniu. Nowy, skrócony termin znajdzie odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy podatnik przez okres 3 kolejnych
miesięcy nie składał informacji podsumowujących, pomimo istnienia
takiego obowiązku.

Warto
także mieć na uwadze, iż zgodnie z orzecznictwem
sądowoadministracyjnym wykreślając podatnika z rejestru podatników
VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT organ podatkowy
orzeka o prawach i obowiązkach podatnika, a zatem jego
rozstrzygnięcie powinno przybrać formę decyzji.

Źródło:http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/zakres-opodatkowani/751380,2,Rejestracja-podatnikow-VAT-2017-nowe-uprawnienia-organow-podatkowych.html,
dostęp: 02.02.2017 r.

Menu