logo kancelaria piotrowski czarne

Nasze usługi

Współpracujemy z adwokatem, radcą prawnym i biegłym rewidentem, którzy wspierają działania naszych Klientów.

W ramach usług księgowych Naszego biura rachunkowego mieści się m.in. stałe i okresowe prowadzenie na rzecz zleceniodawców:

 • ksiąg rachunkowych (handlowych)
  • zakładanie ksiąg rachunkowych,
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
  • zakładanie i aktualizację ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych (PIT, CIT),
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie wykazu środków trwałych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE),
  • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • zakładanie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • weryfikacja zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.
 • ewidencji wyposażenia
  • zakładanie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • weryfikacja zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT).

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • pomoc przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 • audyt podatkowy obejmujący: (analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości),
 • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

W czasie trwania kontroli i postępowania podatkowego, podatnik przeważnie czuje się zagubiony i niepewny. Wspieramy naszych klientów na każdym z etapów takiej kontroli i postępowań podatkowych, dokładając wszelkich starań, aby szybko i korzystnie dla przedsiębiorcy rozstrzygnąć spór.

Nasze wsparcie polega na:

 • opracowaniu wniosków o wydanie oficjalnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowaniu pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • przygotowaniu odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
 • reprezentowaniu podatników i aktywnym uczestnictwie w kontaktach z władzami skarbowymi na wszystkich etapach kontroli i postępowania,
 • sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Szkolimy (w formie wykładów, warsztatów, kursów i ćwiczeń) w zakresie prawa podatkowego:
 • przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców,
 • pracowników wszystkich szczebli i działów,
 • menadżerów i osoby zarządzające procesami.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • zakładanie akt osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieranie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS obejmuje:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców,
 • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wsparcie podczas kontroli ZUS.

W ramach pozostałych usług mieści się m.in.:

 • zakładanie działalności gospodarczej, osobom, które zdecydowały się na założenie własnej firmy, pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności zarówno z praktycznego punktu widzenia, jak i przepisów prawa. Pomagamy we wszystkich sprawach organizacyjnych. W ramach naszych usług oferujemy:
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności,
  • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej działalności,
  • przygotowanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG-1,
  • zakładanie spółek cywilnych,
  • zakładanie spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych.
 • weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego,
 • pomoc przy uzyskaniu różnego rodzaju dotacji,
 • likwidacja działalności gospodarczej kiedy zachodzi konieczność likwidacji prowadzonej firmy, warto przemyśleć właściwą strategię postępowania tak, aby zredukować koszty tej operacji do minimum. W ramach pomocy przy likwidacji działalności oferujemy:
  • analizę skutków likwidacji,
  • przeprowadzenie likwidacji,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej.
 • wsparcie podczas kontroli ZUS.
Menu