logo kancelaria piotrowski czarne

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/64/WE (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha 4, Oddział w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 19.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski, w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt b RODO;

 • wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

 • marketingu bezpośredniego – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w którym jest marketing usług własnych administratora;

 • niezbędnym do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt d;

 • niezbędnym do przechowywania dokumentów księgowych (w celach archiwalnych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 pkt c.

3) Z państwa danych osobowych będą korzystali:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski, przez czas wykonywania swoich obowiązków

4) Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy;

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • do dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • do sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • do przenoszenia danych;

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

7) Państwa dane osobowe po uprzedniej szczegółowej lub pisemnej zgodzie administratora mogą zostać ujawnione innym podmiotom, z którymi współpracujemy:

 • firmy prawnicze;

 • firmy informatyczne.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Danych Osobowych;

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

10) Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

 • podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

Menu